Reglement

STICHTING MIDZOMER NACHTFEEST

 

Reglement ingevolge art 10 van de statuten van de stichting Midzomer Nachtfeest Dorst.

In onderstaand protocol worden richtlijnen gegeven die de basis vormen voor het stichtingsbestuur om transparant en duidelijk eventuele aanvragen voor een financiële ondersteuning te honoreren dan wel af te wijzen.

Dit is een uitvloeisel van de statuten zoals die zijn vastgesteld dd 19 mei 2006 door G.J.Heikants, notaris bij de oprichting van de Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage is het van belang dat:

 

1. Aanvragen schriftelijk ingediend worden. Deze schriftelijke aanmelding dient te voldoen aan

– De naam/namen van het verantwoordelijke bestuur cq personen

– Een duidelijke omschrijving van de activiteit met begin en einddatum

– De reden en noodzaak waarom een financiële bijdrage wordt gevraagd

– Een financiële en organisatorische onderbouwing van de activiteit

– Een concreet genoemd bedrag waaraan als bijdrage wordt gedacht

 

2. De activiteit moet passen in de statuten van de stichting MZN, conform artikel 1 van deze statuten.

Samengevat: Het organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de saamhorigheid en culturele betrokkenheid van het dorp Dorst.

 

3. Er zal een relatie moeten bestaan tussen het gebruik van eigen middelen en de hoogte van de gevraagde bijdrage.

 

4. Het stichtingsbestuur zal om nadere informatie vragen als dat voor de besluitvorming noodzakelijk is.

 

5. Het stichtingsbestuur zal de aanvrager binnen een termijn van 6 maanden na ontvangst van de aanvraag uitsluitsel verschaffen met betrekking tot een eventuele tegemoetkoming en de hoogte hiervan.

 

6. Er is altijd sprake van een éénmalige bijdrage aan eenzelfde activiteit.

 

7. In januari volgend op het jaar van de aanvraag zal het toegezegde bedrag ter beschikking worden gesteld.

 

8. Bijdragen worden nimmer contant uitbetaald en niet naar persoonlijke rekeningen van een individu overgemaakt.

 

9. Indien de aanvraag wordt ingewilligd dan zal de aanvrage aanwezig dienen te zijn met minimaal twee personen bij de bijeenkomst waar de verschillende organisaties op gepaste

wijze hun bijdrage wordt aangeboden.

 

10. Tegen het besluit van het stichtingsbestuur over het wel of niet toewijzen van een tegemoetkoming is geen beroep mogelijk.

 

Mocht blijken dat aan tevoren overeengekomen afspraken en voorwaarden niet wordt voldaan dan zal er uiteindelijk geen bijdrage worden overgemaakt door het Stichtingsbestuur.

Daar waar het voltallige stichtingsbestuur meent te moeten en kunnen afwijken van bovenstaande richtlijnen is dit mogelijk voor maximaal euro 250,-

 

Vastgesteld door het bestuur Stichting Midzomer Nachtfeest Dorst op 5 oktober 2015.